HOMEPAGE INTRODUCTION RESEARCH SW TEAM INNOVATION GROUP CONTACT US
INTRODUCTION
Survey

Organization

Faculty and Staff

Research Fields

Scientific Goal

National Science Projects

International Cooperation

 

Faculty and Staff


Academic Consultant: Prof. Liu Zhenxing (Academician, CAS) and Prof. Wei FengSi (Academician, CAS)

Director: Prof. Wang Chi

Associate Directors: Prof. Feng XueShang, Prof. Cao JinBin and Prof. Shi JianKui

Academic Secretaries: Dr. Yao JiuSheng

Secretary of Administration: Miss Fu Ying , Miss Liang Jing

Webserver: Miss Liu YuanCorona Process of Solar Storm

the Man at the Wheel: Prof. Wei FengSi

Member: Fan QuanLin, Yao JiuSheng, Song Wenbin, Zhang Yingzhi, Zhong Dingkun

Doctor & Master: Li Huijun, Zuo Pingbing, Xu Xiaojun, Zhu Chunming, Feng Xiang,
     Li Zheng, Sun Luyuan

Visiting Scholar: Tu Chuanzhi, Wu Dejin, Yan Yihua, Wu ShichanSpreading Process & Research of Pattern for Interplanetary Solar Storm

the Man at the Wheel: Prof. Feng XueShang

Member: Shen Fang, Xiang Changqing, Zhao Xinhua

Doctor & Master: Zhou Yufen, Huyan Qi, Ji Zhen, Zhang Shaohua, Yang Liping,
     Liu Yuanxi, Jiang Chaowei, Wang Yi, Dong Tingxing

Visiting Scholar: Wu Jinchun, Sun Wei, Xiao Fuliang, Lu Quanming, Du AimingObservation and Research for Photochemical Process Middle and High Player Atmosphere

the Man at the Wheel: Prof. Xu Jiyao

Member: Yuan Wei, Wu Mingliang

Doctor & Master: Gao Hong, Chen Guangling

Post Doctor: Jiang Guoying

Visiting Scholar: Ma Ruiping, Wu Yongfu, Shen Changshou, Liu Renqiang,
     Liu Hanli, Wu Qian, Wang Wenbin, Liu XiaoResearch for Magnetosphere Spatial Storm of Global Kinetics

Academician: Prof. Liu Zhenxing

the Man at the Wheel: Prof. Cao JinBin

Member: Shen Chao, Chen Tao, Lu Li, Cai Chunlin, Ma Yuduan, Duan Suping,
   Zhang Lingqian, Li Liuyuan, Yan Chunxiao, Luo Jing, Li Wenzeng,
   Chen Zhiqing, Chen Xiaoli, Dong Wei, Wei Xinhua, Tian Wentao,
   Zhou Guocheng, Wang Zuogui,Wang Naiquan

Doctor & Master: Yang Junying, He Zhaohai, Zhang Yongchun, Yan Guangqing,
     Ma Yonghui, Rong Zhaojin, Duan Juntao, Yao Li, Li Linghan,
     Xu Dan, Fu Huishan, Cheng Chao

Visiting Scholar: Pu Zuyin, Ma Zhiwei, Zhang TielongObservation and Research for Ionosphere , Thermosphere

the Man at the Wheel: Prof. Shi JianKui

Member: Shang Sheping, Wang Xiao, Wu Sunzhi, Cheng Zhengwei, Wang Guojun

Doctor & Master: Guo Jianguang, Wang Shengguo

Post Doctor: Xiao Saiguan

Visiting Scholar: Xiao Zuo, Yang Huigen


Space Weather Prediction Method and Modeling

the Man at the Wheel: Prof. Wang Chi

Member: Qin Gang, Huang Zhaohui, Guo Xiaocheng

Doctor & Master: Li Changxing, Du Jian, Li Xiaoyu, Liu Jingbo,Tang Pengju, Li Hui ,
     Tang Binbin, Liu Huilian, Zhang Li Hua

Visiting Scholar: Hu Youqiu, Wang Wenbin, John Richardson


Earth and Deep-Space Exploration

the Man at the Wheel: Prof. Wang Shijin (concurrent)

Member: Lu Li, Li Wenzeng, Dong Xiaolong, Zhao Hua, Li Lei, Sun Yueqiang,
   Fu Liping, Li Baoquan, Wang Yue, Wang Yongmei, Wei Fei, Zeng Li

Visiting Scholar: Zhu Guangwu, Xu Ronglan, Wang Zuogui


Groud-based Space Exploration

the Man at the Wheel: Prof. Shi JianKui

Member: Wu Shunzhi, Dong Wei, Wang Jihong, Liu Zhenkuan